સુત્રે મણિગણા ઇવ! *

    ( અનુષ્ટુપ )
‘નેટ’ની દોરીએ કેવાં  પ્રોવાયાં આપણે  સહુ
માળાના મણકા જેવા,સ્નેહના  બંધને  બહુ !

‘વેબ’નું વિસ્તર્યું જાળું તાંતણા તાંતણા થકી,
વિશ્વને  ભરડો  લેતું, હૈયાં  સૌ સાંધતું  નકી.

સમયો સૌના નોખા, નોખી નોખી ઋતુ,અને
નિયમો, સહુને  નોખા રીવાજો, દેશ-દેશને.

છોને વ્યવસાયે  વ્યસ્ત, ત્રસ્ત  સંસારસાગરે,
તો ય આ”નેટડે” મસ્તસૌ છલ્ કે નિજ-ગાગરે!

વિવિધા આટલી ઝાઝી,ટેન્શનો આટલાં નર્યાં;
તો ય આ “વેબડો”સૌને રાખે ઉલ્લાસથી ભર્યાં!

વિસ્તર્યાં વિશ્વમાં આ સૌ,ઈલેક્ટ્રોનીક્સનાં જીવ
સંધાયાં એક  સૌ  ભાષા-સુત્રે મણિગણા ઇવ !!

—જુગલકિશોર.

================================
* ભગવદ્ ગીતા-૭/૭.

3 thoughts on “સુત્રે મણિગણા ઇવ! *

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.