1000 વર્ષ પહેલાનાં સુભાષીતો–બોધના દુહાઓ :

 

 

                                                                                                                                                                     —કનુભાઈ જાની.

 

સજ્જન કેવો હોય ? જેમ જેમ મોટાઈ મળતી જાય તેમ તેમ વધારે ને વધારે નમ્ર થતો જાય–કાંગની માફક. ને તેમાંય પોતે પોતાની વડાઈ તો જરાય દેખાવા ન દે;  દેખાડો તો ના જ કરે;  પણ બીજાના ગુણ જુએ કે તરત સૌને બતાવે; પોતાના છુપાવે, બીજાના પ્રગટ કરતા રહે.   જોકે એવા તો હોયે વીરલ, ને તેમાંય કળીયુગમાં તો દુર્લભ જ !  પણ એવા કોક જોવા મળે તો બસ,  વારી જવાય,  ફીદા થવાય !

 

                            ” સુપુરીસ કંગુહે અણુહરહીં;   ભણુ,   કજ્જે     કુવણોંણ;

                              જીવઁ જીવઁ વડ્ડત્તણુ લહહીં, તીવઁ તીવઁ નવહી સરેંણ.”

(અહીં ‘જીવઁ જીવઁ-તીવઁ તીવઁ ની જેમ ઘણા દુહામાં અતી કોમળ, જરાક જ, નાસીક્ય ઉચ્ચારો છે તે યાદ રહે.)

                             ( સુજન અનુસરે કાંગને; કહો જોઉં એ કેમ ?

                              જેમ જેમ મોટપ વધે મસ્તક નમતું  તેમ )..ક.જાની.

 

                             ” જે ગુણ ગોવઈ    અપ્પણા,   પયડા   કરઈ     પરસ્સુ,

                               તસુ હઉં કલીયુગ દુલ્લહહો બલી કીજ્જઉં સુઅણસ્સુ.”   

                                ( પોતાના ગુણ   ઢાંકી  જે  પરના  કરે પ્રકાશ,

                               કળી-દુર્લભ એવા મળે સુજન તો વારી જા’શ.)  ક.જાની.

 

–જે  પરાધીન હોય, પરોપજીવી, અન્યને જ આધારે જ ટકી રહેનાર, ઉંડા પાણીના ધરાને કાંઠે ઉગેલા મોટા દેખાતા ઘાસ જેવા હોય, લાગે સ્વતંત્ર પણ હોય પરતંત્ર, તેવાની બે જ ગતી : એનો આધાર લેનાર કાં તો ધરાની પાર જાય પણ ખરો, અથવા ધરા જ એને ( પેલા ઘાસનેય તે ) ડુબાડે;  ત્રીજી કોઈ ગતી જ ન હોય. પરોપજીવી કાં પાર થાય કાં ડુબે !

                                ” તણહ તઈજ્જી ભંગી નવી, તે અવડયડી વસંતી;

                                 અહ જણુ લગ્ગીવી ઉત્તરઈ, અહ સહ સઈં મજ્જંતી.”

 

                                 ( તૃણને  ત્રીજી  ગતી નથી,  જે   ઉગ્યું   અવડને તીર;

                                 વળગ્યે   ઉતરે   પાર  કો’ ,    કે       સહ       ડુબે  નીર.)  ક.જાની.

………………………………………………………..

આવતે અંકે લગ્ન-ગીતોનાં, કહો કે ફટાણાંના કેટલાંક  સેમ્પલ !!

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.