આ ભાષા કહો, કોની ?!

                                             –જુગલકીશોર.
રસ્તાનો ચાલનાર બોલે, પંડીતજી, રસ્તાનો બોલનાર સાચો !
ભીડ્યાં કમાડ જરી ખોલે, શાસ્ત્રીજી, ભીતરની વાતને વાંચો  !

ગાંધીના દેશમાં રસ્તાનો ચાલનાર બોલે, તે સાચકલી બોલી,
ભાષા-સમાજમાં મોંઘેરાં મુલ એનાં વાંચો ચોપડીયું ને ખોલી !
છેલ્લે બેઠેલાંનો પાટલો પહેલો,ઓ જ્ઞાની !ગનાન જરા જાંચો !………..પંડીતજી.

પહેલેરું પગલું જે પાડે તે બોલી, ને  બોલીથી  બંધાતી ભાષા,
એનીયે પાછળ જે ચાલે તે વ્યાકરણ,સાદીશી વાતના તમાશા?
સહેલી વાતું ને આમ અઘરી બનાવી દૈ,પંડીતૈ મહીં ઠાલા રાચો !……..પંડીતજી.

ગાંધીની   વાતને   મારીમચકોડીને      ઉંધી-અધુકડી    છાપી,
પરીવર્તન-હવાને સ્વીકારનાર  બાપુની મુક્તીની વાતને કાપી;
ખળખળતી ભાષાનાં વહેણ થયાં બંધ,કોશ રહી ગયો કેવળ શો ઢાંચો !..પંડીતજી.

ભાષાનું તપ અને સાધનાની વાતુંનો શો મોટો આવડો ધજાગરો ?
જીવતર આખું એને અરપી દેનારાએ નાહકનો કર્યો શું ઉજાગરો ?!
સૌની જે વાત કરે, સાધક એ સાચો,   ને કુવે રહી  કુદે તે  કાચો !…….પંડીતજી.

કેવળ ના ભાષા,સમાજનીય દાઝ થકી શાસ્ત્રીયતા કરવી  છે સહેલી;
નીયમોના વનમાં અટવાય ભલે વીદ્વાનો,જનતાની વાત હવે પહેલી;
ગાંધીને ઘેર,વાત ‘ગાંધીનાં માનવી’ની કરનારા કોઈ કહો,  ક્યાંછો ?!…પંડીતજી.

3 thoughts on “આ ભાષા કહો, કોની ?!

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.