એ/તે; એને/તેને; એમનું/તેમનું…

ચીરાગનો સવાલ : કાકા, જ્યારે નેટ પર પાછા ફરો ત્યારે ‘એ-તે’, ‘એણે-તેણે’ વગેરે વીશે સમજુતી આપશો?

જવાબ : આપણે સામાન્યરીતે એ-તે; એણે-તેણે જેવા પ્રયોગો એક સરખી રીતે બધી જગ્યાએ કરીએ છીએ. આ અંગેનો સુક્ષ્મ નીયમ મળ્યો નથી. પણ સામાન્યત: જે સમજુતી છે તે આવી છે :

‘સામાન્યરીતે’ જડ પદાર્થો માટે એ, એનું અને એમનું વગેરે પ્રયોજાય છે; જ્યારે જીવંત વ્યક્તી માટે તે, તેમને, તેમનું વગેરે પ્રયોજાય છે.

આ જ કારણસર હશે કદાચ, કે એઓ કે એઓને જેવા પ્રયોગો બહુ પ્રચલનમાં નથી. કારણ કે એઓ કે એઓને શબ્દો બહુવચનના હોઈ જડ પદાર્થોમાં એની જરુર ન પડે તે સ્વાભાવીક છે.

એને અને એમને શબ્દો અનુક્રમે એકવચન અને બહુવચન માટે છે તે તો બહુ જાણીતી વાત છે; એટલું જ નહીં પણ આપણાથી મોટી વ્યક્તીને માનાર્થે બહુવચનથી સંબોધાતી હોય છે, છતાં આપણે વારંવાર ભુલ કરીને એમને માટે  તેઓ, તેમને, તેમનું વગેરે શબ્દોથી માન આપવાને બદલે એ/તે,એને/તેને,એનું/તેનું વગેરે શબ્દો યોજી બેસીએ છીએ, જે બરાબર નથી.

વ્યક્તી એક જ હોય તો પણ માનાર્થે એમને બહુવચનથી ઉલ્લેખવાની હોય છે તે યાદ રહે.

 આજે તો હવે આ બંનેમાં ઝાઝો ફરક રખાતો નથી અને જીવીત-નીર્જીવ બધા માટે એ/તે, એનું/તેનું, એમને/તેમને વપરાતું રહે છે. આપણે આટલું જાણ્યાં પછી શું આ ભુલ કરીશું ખરા ?!
 

One thought on “એ/તે; એને/તેને; એમનું/તેમનું…

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.