નકામાં લખાણો ભુંસનારું ડસ્ટર ક્યારેય ન ભુંસાયું !!

ચણીબોરની ખટમીઠી : 6                        –જુગલકીશોર.  

============================================================================ મા

મારા ડસ્ટર-પ્રયોગો !! 

શાળામાં શરુઆતના દીવસોમાં મને આચાર્યશ્રીએ પ્રાથમીક વીભાગમાં મુકીને પાંચમા ધોરણના વીદ્યાર્થીઓને નાગરીકશાસ્ત્ર ભણાવવાનું સોંપ્યું હતું. ખેતીના વીષયો ઉપલા ધોરણો 8 થી11ને મારે ભણાવવાના હતા પરંતુ થોડા સમય પુરતી આ સગવડ કરાઈ હતી.
પાંચમા ધોરણમાં આગળની લાઈનમાં એક બાંઠકો વીદ્યાર્થી ખુબ તોફાન કરે. ભાલ પંથકનું અસ્સલ લોહી. કદરુપો પણ તેજસ્વી. એની તેજસ્વીતા ભણવા કરતાં તોફાનોમાં વધુ પ્રગટ કરીને એ મારી તેજસ્વીતાને અને સાત્ત્વીકતાને પડકાર્યા કરતો !
એનો પડકાર મારા માટે પડકાર જ બની રહેતો. મોટાભાગે એ જ જીતી જતો ! હું મારું લોકભારતીનું શીક્ષણ, મારા સંસ્કારો, મને મળેલી નઈતાલીમની દીક્ષા – એ બધુંય ભુલી જઈને, હાથવગું હથીયાર ડસ્ટર લઈને ફરી વળતો. અસલ ઘી, ભાલના ઘઉં અને ભાગ્યે જ જોવા-ખાવા મળે એવા અસલ ચોખાનો ખોરાક પચાવીને એ આવતો હતો. મારું ડસ્ટર એને ક્યારેય રડાવી શક્યું નહીં. એને પરાજીત પણ કરી શક્યું નહીં. કદરુપું મોઢું કટાણું કરીને એ વધુ કુરુપ બની મને જોઈ રહેતો. એને ડસ્ટર મારતી વખતે મનેય હૈયામાં એ વાગતું. હું મનેય ઘણો કદરુપો લાગતો. પણ…

કાળા પાટીયા પરનાં  વધારાનાં અને નકામાં લખાણો ભુંસવા માટેનું એ ડસ્ટર, એ છોકરાનાં લખ્ખણો (લક્ષણો) તો ન ભુંસી શક્યું પણ મારા સમગ્ર વ્યાવસાયીક જીવનનાં વર્ષો દરમ્યાન ક્યારેય ન ભુંસાયેલા એ ડસ્ટરે, વળગવાની સંભાવનાવાળાં ઘણાં અપલખણોને, આવતાં પહેલાં અટકાવવાની મોટી મદદ કરી. એ છોકરાને મારતી વખતે ડસ્ટર ધારણ કરેલા મારા હાથની તાડનમુદ્રામાં મારા ક્રુર રાક્ષસત્વે મને એ છોકરા કરતાંય વધુ કદરુપો બનાવી મુક્યાનો અહેસાસ મને સદાય થતો રહ્યો.  

હું ખુબ સારો શીક્ષક, કાર્યકર કે અધીકારી બની શક્યો કે કેમ એનું મુલ્યાંકન કરવું અઘરું છે પણ માર ખાતા એ છોકરાએ માર ખાઈનેય મને ઘણું શીખવાડ્યું છે. એનો ગણ હું ક્યારેય ભુલી ન શક્યો. મારામાં ક્યાંય પણ, ક્યારેય પણ જે કાંઈ સારપ દેખાઈ, તેમાં આ સૌનું ઋણ ન ફેડી શકાય તેવું ને તેટલું મારા પાટીયા પર ચીતરાયેલું અને એટલે જ સદાય સ્વીકારાયેલું રહ્યું છે. જીવનની પ્રથમ જ નોકરી માટે જેલમાં જવાનું મેં ભલે મુલતવી રાખ્યું પણ મારો માર ખાઈનેય  જીતી જનારા એ છોકરાઓનો હું કેદી બની રહ્યો. વળતે પગલે એ સૌને આજીવન મારે હૈયે કેદ રાખીને હું યથાશક્તી તેમનું ઋણ ચુકવવા પ્રામાણીકપણે મથતો રહ્યો……
==================================================================
[ મીલમાં કાપડની જાહેરાત કરતાં કરતાં એમ.એ. કર્યું….હવે પછી ]

3 thoughts on “નકામાં લખાણો ભુંસનારું ડસ્ટર ક્યારેય ન ભુંસાયું !!

  1. “હું ખુબ સારો શીક્ષક, કાર્યકર કે અધીકારી બની શક્યો કે કેમ એનું મુલ્યાંકન કરવું અઘરું છે પણ માર ખાતા એ છોકરાએ માર ખાઈનેય મને ઘણું શીખવાડ્યું છે. એનો ગણ હું ક્યારેય ભુલી ન શક્યો”

    This your humble attitiude. Alas! I have had such teacher for Gujarati.

    It would be interesting to read how you managed to pursue MA while working.

    Like

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.