અમારી વાત

વહાલાં વાચકો !

દસ દસ વરસ વીતી ગયાં, આપ સૌની આસપાાસ વીંટળાયાંને !

આજે, આ નવો આરંભ એ કેવળ અગીયારમા વરસ  પુરતી વાત નથી. ગઈ કાલ સુધી  “NET–ગુર્જરી” શીર્ષકથી અને https://jjkishor.wordpress.com/ – આ સરનામે આપ સૌ સમક્ષ રજુઆતો થતી હતી…….

પરંતુ હવેથી, એટલે કે મારા દસ વરસના અનુભવ પછી, આ એક નવી સાઈટ દ્વારા નવા સરનામા http://www.jjugalkishor.in/ પર આપણે સૌ એકબીજાને મળી શકીશું !!

આજે આપ સૌ સમક્ષ એક સાથે કેટલીક નવી વાતો લઈને ઉપસ્થીત થયો છું.

૦૦  મારા બ્લૉગની જગ્યાએ આજથી મારી નવી સાઈટ “NET-GURJARI” એની સાર્થક ટૅગ લાઈન

“स्वान्त: सुखाय, जन सर्व हिताय, निर्झरी :

भाषा – अमारी सहुनी सहियारी – गुर्जरी !”  દવારા પ્રગટ થઈ રહી છે ! 

૦૦  કદાચ જુના સરનામે આપ જશો તો ત્યાંથી જ સીધા ઉપરોક્ત સાઈટ પર આવી શકાશે.

૦૦ આ નવીસાઈટ પર મારાં એકલાનાં લખાણો જ નહીં હોય ! આ સાઈટ પર જે કોઈ વાચક–લેખક–બ્લૉગર પોતાની રચના મુકવા ઈચ્છશે તેમને પણ એમને માટે જ ખાસ યોજાયેલા કેટેગરી વીભાગમાં એમનું લખાણ “જેમનું તેમ” ધોરણે પ્રગટ કરવા માટે સસ્મીત, સાગ્રહ નીમંત્રણ રહેશે……!!

૦૦  આ નવી સાઈટ પર ફક્ત લખાણો જ નહીં હોય પરંતુ આપ સૌના પરીચીત એવાં –

સંસ્થાઓ,

વ્યક્તીઓ,

બ્લૉગો,

પુસ્તકો,

કાર્યક્રમો,

ગામ–શહેરો,

વીસ્તારો વગેરે વગેરે બધાં અંગેનાં –

પરીચયો,

અહેવાલો,

મુલાકાતોનાં ઓડીયો–વીડીયો –

આ બધું આપ સૌ આપના નામ સાથે મોકલી શકશો !!!

૦૦  આ સાઈટ પર નીયમીત રીતે આ બધું પ્રગટ થતું રહેશે. જેમાં મારાં લખાણો ઉપરાંત આપ સૌનાં પણ લખાણો વગેરે સમયસમય પર પ્રગટ થતાં રહેશે…. 

આ પત્ર આપ સૌને એક નવી જાણકારી આપવા ઉપરાંત સસ્નેહ નીમંત્રણરુપ પણ છે.

આશા છે, આ નવો પ્રારંભ આપ સૌની શુભેચ્છા સાથે કોઈ અવનવીન કાર્યવાહીને આગળ ધપાવવામાં પ્રેરણારુપ અને મદદરુપ બની રહેશે.

આપનો, – જુ.

 

 

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.