હાઈકુની હાય !!

હાઈકુની ક્યારેક જોવા મળતી દશાના અનુસંધાને કેટલુંક :

 

હાય હાય-કુ

૧)
પાંચ અક્ષર 
સાત અક્ષર, ફરી
પાંચ અક્ષર !

૨)

આવડી ગયું
હાઇકુ  બનાવતાં – 
‘તમને’ પણ !!

૩)

સત્તરાક્ષરી
વાક્યને તોડી નાખ્યું –
થૈ ગ્યું હાંઇકુ !!

૪)

પાંચડે પાંચ
સાતડે સાત, વળી
પાંચ; હમજ્યા !!

૫)

નૉ શું આવડે
હાય્કુ ડાબા હાથનો
ખેલ; થાવા દ્યો !

—  હાઇકુવિદ !

(ફેસબુકની મારી વૉલ પરથી)

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.