ફોટોગ્રાફર અને સેલ્ફી

ફોટોગ્રાફર અને સેલ્ફી

(વસંતતીલકા–સોરઠા)

તું તો હતો અવરની છબી પાડનારો,

સૌને મઢી કચકડે, ખુશી  આપનારો;

ભેળાં કરી સ્વજન, મીત્ર પ્રસંગમધ્યે –

શોભા વધારી દઈ સૌ મન રાખનારો.

 

સૌને સમાવી દઈ તારી છબી મહીં, તું

જાતે અલીપ્ત; રહી દુર જ,  ક્ષેત્રધર્મે;

તોયે રહેતું તવ સ્થાન છબી મહીં શું –

તારું હતું અટલ સ્થાન જ ક્ષેત્રકર્મે.

 

આજે હવે છબીકલા વશ ના તને રહી –

તારી કશી જરુર કોઈ રહી હવે નહીં !

‘સેલ્ફી’ તણો સમય આવી ગયો હવે જો,

જાતે પુરાઈ છબી માંહ્ય મજા લીયે સૌ !

 

ફોટોગ્રાફર બ્હાર, સૌ રહેતાં છબી માંહ્ય જો;

અવ જાતે રહી માંહ્ય, સૌને કરતો બ્હાર જો !

 

– જુગલકીશોર.

(૨૦–૦૯–’૧૮)

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.