પ્રાદેશીક શબ્દોની તાકાત દર્શાવતું શ્રી કિશોર મોદીનું કાવ્ય

વટથી તરવી છે 

વાત અંદરની  બધ્ધીયે વાંચી છે,

હાવ ફેદર હરખી  હઘળી તાજી છે. 

કોઈનાં  કંઈ  ટાયલાં કરવાં  નથી,

જાત  હામે આંચ  એવી  કરવી છે. 

કૂંદવા  પર  બેહીને   ભહવું નથી,

જુંહરી ખાંધે  જુઓને    લાખી  છે. 

ગાંગડું માણહ થેઈને હું કરવાનું છે?

આપમેળે કાં કોઈ અણચી બકવી છે? 

ડેચલાં મારીને હઉં જીવે  છે કિસોર,

આપળ વઈતરણી વટથી તરવી છે.

 – કિશોર મોદી (એમના કાવ્યસંગ્રહ “અંઇ વખતની લીલીહૂકી વાત”માંથી સાભાર)

 

 

 

 

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.