બે દુખદ કાવ્યો !!

છબી–કાવ્યકંકાસ !!

(અનુષ્ટુપ)

 

કવીના ઘરમાં જામ્યો ઝઘડો ભારી એક દી’;

ફોટો કવીનો બોલ્યો, હું મોટો; કાવ્ય ના કદી.

 

કહે કાવ્ય, કવી મારા થકી છે ખ્યાત વીશ્વમાં

તારું કોઈ નથી મુલ્ય; હું યદી હોઉં ના ભલા

કવીને ઓળખે કોણ ! એટલે ચુપ તું રહે !!

 

ફોટોયે જાય ના ગાંજયો,  એને એનું મહત્ત્વ બૌ;

કાવ્યને તુચ્છકારીને રીસાયો – એક દા, શું કૌં !

 

બન્ને આવ્યાં કવી પાસે, હુંસાતુંસી થઈ બહુ;

કવીને વ્હાલુડાં બન્ને કોની આંખે બુરા થવું ?!

છેવટે આપવા ન્યાય કવીએ કામ આપીયું,

પોતાના વાચકો સામે ત્રાજવું ન્યાયનું ધર્યું.

 

વાચકો પ્રીય હે મારા ! ઝઘડો કેમ રે પતે ?

આપીને આમને ન્યાય, આપો ન્યાય મનેય તે !

 

વાચકો યાચકો નો’તા; એમણે કાવ્યપંક્તીથી

કવીને ન્યાયની સાથે શીખામણો યથા દીધી :

 

સૌંદર્યો છબીએ શોભે, ન શોભે કાવ્યસાથમાં;

છબીથી કાવ્યનું મુલ્ય – કાવ્યથી છબીનું ઘટે !

આલ્બમે છબીને રાખી, કાવ્યને કાવ્યફાઈલે

રાખીને સાચવો ન્યાય, છબી ને કાવ્ય બેઉનો !

 

“સૌંદર્યો વેડફે એવાં ફોટોકાવ્ય જુદાં રહે,

સૌંદર્યો સારુ બન્નેયે સ્વ–સુંદર થવું પડે…” **   

 

  • જુગલકીશોર તા. ૨૦, ૧૦, ૧૮.

(**કલાપીની યાદ–વંદના સાથે)

==================================

 

ચોરી ચારે કોર !!

 

કોઈ ધન ચોરે, કોઈ મન ચોરે, કોઈ ચીત્તડાનો ચોર,

આ જગતમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં ચોરી ચારેકોર !” *

 

કોઈ ગન ચોરે કોઈ ફન ચોરે, કોઈ ચીભડાનો ચોર,

બ્લોગજગતમાં પણ હવે ચોરીનો ભારે શોર !

 

કોઈ કણ ચોરે. કોઈ મણ ચોરે, કોઈ ટનબંધો જણ ચોર,

સાહીત્ય જગતમાં ‘આગુસે ચલી આતી હૈ’નું જોર !

 

કોઈ છદ્મચોર, કોઈ ભગ્નચોર, કોઈ છતરાયું પણ ચોર,

જાહેર, ખાનગી, રાજકારણી – રાત હોય કે ભોર !

 

કોઈ દાણચોર, ને માખણચોર, ને ચાખણ, પાખણ ચોર,

બણબણ, છણછણ, ચણભણ તોયે ખણખણ કરતો ચોર.

 

આ ચોર અને ચોરીની વાતે ચોરેચૌટે શોર,

પણ “ચોરી પર શીરજોરી” ની આ વાત ભલા, શીરમોર !!

 

 

જુગલકીશોર.

(તા. ૦૫, ૦૩, ’૧૦.)

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.