કાંય, હૈયાને પુછવા જવાય ?!

હૈયાને પુછ્યું ’તું કાંય?

 

કાઢ્યાં તો કાઢ્યાં’તાં  હૈયેથી ભલે, તમે

                          હૈયાને પુછ્યું ’તું કાંય ?

હેત–હેત’ કરતાં–કરતાંમાં તો  કરી દીધું

                       હૈયાને ખાલીખમ આંય !… … હૈયાને પુછ્યું ’તું કાંય?

 

હૈયું તો હેતભર્યું હોય એને હૈયું કે’વાય, કાંય

                          વૅરઝેર એમાં ના સમાય;

ઉંડાં ધરબેલ ન્હોય વૅર ભલે તોય આમ

                      ‘ઠેસ–ઠેસ’ રમત્યું રમાય

આજીવન સાથ’ હતી વાતું હંધી જ, એની

                  “ખબર્યું તો ખળે જઈ” થાય !… … હૈયાને પુછ્યું ’તું કાંય?

 

રાતોની રાતોના રાતા ઉજાગરાય

                     અમને નૈં યાદ હવે આવે,

આવડતો ઓછી પડી તો પડી, ભલે – આમ

                ‘કજોડા’નું બ્હાનું કાંઈ ચાલે ?!

આવકાર દીધો ’તો એમ ભલા, જાકારો

                       હળવેથી દીધ્યો પોસાય… … … હૈયાને પુછ્યું ’તું કાંય?

 

પાંચીકે રમતાં’તાં; રમતાંરમતાં તમે

                ‘જાન’ લઈ તેડવાને આવ્યા,

જા, ન હવે તારું કૈં કામ” કહી કાઢ્યાં, અમે

                 તોય કશું મનમાં ના લાવ્યાં;

આ તો સંસાર; સાર એનો આ આટલો –

                     ‘ધાર્યું તો ધણીનું જ થાય’ !!

કાંય, હૈયાને પુછવા જવાય ?!

 

 – જુગલકીશોર

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

છબી–કાવ્યકંકાસ !! (ફેસબુક પર પ્રગટ થયેલું)

(અનુષ્ટુપ)

 

કવીના ઘરમાં જામ્યો ઝઘડો ભારી એક દી’;

ફોટો કવીનો બોલ્યો, હું મોટો; કાવ્ય ના કદી.

 

કહે કાવ્ય, કવી મારા થકી છે ખ્યાત વીશ્વમાં

તારું કોઈ નથી મુલ્ય; હું યદી હોઉં ના ભલા

કવીને ઓળખે કોણ ! એટલે ચુપ તું રહે !!

 

ફોટોયે જાય ના ગાંજયો,  એને એનું મહત્ત્વ બૌ;

કાવ્યને તુચ્છકારીને રીસાયો – એક દા, શું કૌં !

 

બન્ને આવ્યાં કવી પાસે, હુંસાતુંસી થઈ બહુ;

કવીને વ્હાલુડાં બન્ને કોની આંખે બુરા થવું ?!

છેવટે આપવા ન્યાય કવીએ કામ આપીયું,

પોતાના વાચકો સામે ત્રાજવું ન્યાયનું ધર્યું.

 

વાચકો પ્રીય હે મારા ! ઝઘડો કેમ રે પતે ?

આપીને આમને ન્યાય, આપો ન્યાય મનેય તે !

 

વાચકો યાચકો નો’તા; એમણે કાવ્યપંક્તીથી

કવીને ન્યાયની સાથે શીખામણો યથા દીધી :

 

સૌંદર્યો છબીએ શોભે, ન શોભે કાવ્યસાથમાં;

છબીથી કાવ્યનું મુલ્ય – કાવ્યથી છબીનું ઘટે !

આલ્બમે છબીને રાખી, કાવ્યને કાવ્યફાઈલે

રાખીને સાચવો ન્યાય, છબી ને કાવ્ય બેઉનો !

 

“સૌંદર્યો વેડફે એવાં ફોટોકાવ્ય જુદાં રહે,

સૌંદર્યો સારુ બન્નેયે સ્વ–સુંદર થવું પડે…” **   

 

  • જુગલકીશોર તા. ૨૦, ૧૦, ૧૮.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(**કલાપીની યાદ–વંદના સાથે)

Advertisements

2 thoughts on “કાંય, હૈયાને પુછવા જવાય ?!

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.