‘લોક શિક્ષણ’ને સહયોગ : follow અને ‘like’ દ્વારા જોડાવા આમંત્રણ !!

ફેસબુકે એક નવું પાનું ઉમેરાયું છે : “લોક શિક્ષણ”.

આ પાનું મારી જ સલાહથી ખોલવામાં આવેલું. પણ આરંભ કરીને ખસી જવાની વૃત્તિએ કરીને હું નિષ્ક્રીય રહયો એથી વાત આગળ વધેલી નહીં.

હવે એ કામગીરીને સક્રીય મદદ કરનારા યુવાનો મળી આવતાં મેં એમાં ટેકો કરવાનું કબુલ્યું છે.

શી છે આ લોક શિક્ષણની વાત ? તો કહું કે –

સામાન્ય જનને શિક્ષણમાર્ગે–માધ્યમે ઉપયોગી થવાના ત્રણ મુખ્ય રસ્તા છે.

૧) એમને એમની આજીવિકાની કામગીરીમાં વધુ ઉપયોગી તાલીમ આપવી. (સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ);

૨) કુટુંબની કુલ આવકમાં વધારો કરવા માટેની / પૂરક રોજી માટેની નવી વ્યાવસાયિક તાલીમ આપવી. (પૂરક આવક માટેની નવી સ્કિલ આપવી);

૩) સામાન્યજ્ઞાન દ્વારા –

ક: વ્યાવસાયિક બાબતોનું,

ખ: નાગરિકત્વ બાબતોનું,

ગ: કૌટુંબિક બાબતોનું અને

ઘ: વ્યક્તિગત વિકાસની બાબતોનું સામાન્યજ્ઞાન આપતી સૈધ્ધાંતિક તાલીમ આપીને સૌને સર્વાંગી વિકાસમાં મદદરૂપ બનવું. (જનરલ નૉલેજ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રી, સિટીજનશીપ, ફેમિલી એન્ડ પર્સ્નાલિટી ડેવલપમેન્ટ).

ઉપરોક્ત વિષયો માટેના શક્ય તેટલા વિષયનિષ્ણાતો અને તાલીમજૂથ તૈયાર કરવા માટેનાં સંયોજકો આ સંસ્થા રાખે છે અને વધુ ને વધુ વ્યક્તિઓને નિમંત્રણ આપીને  ભરતી કરવામાં આવે છે.

  • તાલીમનું સ્થળ તાલીમાર્થીઓને અનુકૂળ હોય તેવું નજીક જ હોય છે.
  • તાલીમનો સમય તાલીમાર્થીઓને અનુકૂળ હોય તે જ રાખવામાં આવે છે.
  • તાલીમનો વિષય પણ તેમની માગણી મુજબનો હોય છે.
  • તાલીમ અભ્યાસક્રમની ગુંથણી, તાલીમજૂથની કક્ષા અને તાલીમપ્રકાર મુજબ અલગઅલગ રીતે કરવામાં આવે છે.

વધુ વિગતો માટે હવે પછી.

સંપર્ક : લોક શિક્ષણ ઇમેઇલ આઇડી : Lokshikshantrust@gmail.com 

ફેસબુક પાનું : https://www.facebook.com/Lok-Shikshan-139744403316125/?ref=bookmarks

ફોન નંબરો : (અભિષેક) 8469681997 / (સૌમ્ય) 9712975707 / (મારો નંબર) 9428802482

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.