– તો ધન્ય આ લેખીની… …

આજના પાવનપર્વે
(ઉપજાતિ–વસંતીલકા મીશ્ર)
નારી થકી જગતમાં અવતાર પામી
નારી તણા અમૃતપાન કરી કરીને
આ આયખું શરુ થયું –
વળી બોલી એની
કાને પડી તે ગણી માતૃભાષા
આ જીંદગીના વ્યવહાર કીધા.

ખોળેય એને લીધ આશરો તે
મેલોય કીધો બહુ વાર…..
તોયે 
‘ખમા તને’ એક જ શબ્દથી મને
પાઠો ભણાવ્યા પયપાનુપાને !

તારું કદી ઋણ ન ચુકવાતું
તારું પીધું દુધ ન સુકવાતું. 
એ તો ઝરો અ–મૃત, નીત્ય વ્હેતો,
આયુષ્યની આખર વેળ સુધી.

નારી સદા તું નીજ માતૃતાએ
તારે કદી ‘ના અરિ’ કોઈ –
એનું માહાત્મ્ય ગાઈ શકું 
અંશ માત્ર હું
તો ધન્ય આ લેખીની, 
શબ્દ આ બધા –

ને થાય આ સાર્થક નારીદીવસ !!

– જુગલકીશોર. તા. ૮/૧૨ (૮.૪૫ am)

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.