પ્રજ્ઞામાર્ગે પ્રયાણ

(અનુષ્ટુપ)

વિદ્યાને મારગે આજે નવું પ્રસ્થાન આદરે

અમારો પુત્ર આ વ્હાલો લૈને દંડ ખભા પરે.

શાળાની મૂકીને સીમા પ્રજ્ઞામાર્ગે ચડે હવે,

જ્ઞાનનાં વિસ્તર્યાં ક્ષેત્રો અજાણ્યાં, ખૂંદવા ચહે.

ખભે જે ધારશે માળા, ત્રિધાગી એ ત્રિદેવની;

ત્રિપદા, દેવી ગાયત્રી માતા-મંત્ર-શી પાવની !

સંસારી ત્રિવિધા માર્ગો – જ્ઞાન, ભક્તિ, સુકર્મના –

પ્રથમે – જ્ઞાનને માર્ગે ચાલશે બાલ, ધર્મના.

ગાયત્રીમંત્રને કંઠે, ત્રિધાગીને ખભે, ધરી

ચાલશે રાખીને સામે શારદામાતની છવિ.

વિદ્યાની વાટ છે એની – શુભમાર્ગે પ્રયાણની,

આશિષો આપની થાશે એને રે બહુ કામની !

અમારે આંગણે રૂડો પ્રસંગ; આવજો તમે,

પધાર્યું આપનું થાતાં, ધન્ય – પ્રસંગ, ને અમે !!

જુગલકિશોર

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.