સાર્થ શબ્દ

અર્થ સાથેનો શબ્દ.

અર્થ વગરનો શબ્દ હોય ખરો ? સવાલ તો મજાનો છે !

કેટલાક તો શબ્દ ન કહેવાય તોય અર્થ ધરાવતા હોય છે, જેમ કે કેટલાક ધ્વનિઓ. ખોંખારાને લિપિબદ્ધ કરવા માટે સગવડ નથી તોય તેના અર્થો હોય છે. કેટલાક ઉચ્ચારો આનંદ કે શોક કે ક્રોધ દર્શાવનારા હોય છે; એને અર્થ હોય છે પણ વંચાવવા માટે તેને માટે કોઈ લોપિચિહ્ન હોતું નથી. ફક્ત ધ્વનિ મારફતે તે કોઈ અર્થ બતાવી દે છે !

શબ્દનો એક અર્થ થાય છે ‘અવાજ’. “ત્યાં શબ્દ થયો” (ઉ.જો.)

અવાજ એટલે ધ્વનિ. સંસ્કૃત કાવ્યશાસ્ત્રમાં ધ્વનિ નામક એક મોટો સિદ્ધાંત છે. કહો કે સંપ્રદાય છે. શાંત સરોવરમાં કાંકરી પડે ને જેમ પાણીમાં વર્તુળો પ્રગટે તે જ રીતે ઉત્તમ સાહિત્યમાંના શબ્દો એક કરતાં વધુ અર્થો આપે છે. ઉત્તમ કાવ્યરચનાની એ ખૂબી છે કે તેને વારંવાર વાંચીએ તો દર વખતે નવા નવા અર્થો આપે છે. આને કાવ્યશબ્દનો ધ્વનિ કહે છે.

શબ્દને અર્થ મળે ત્યારે તેમાં ઉમેરાતું ‘સહિતત્ત્વ’ મહત્ત્વનું બને છે. એટલે જ તો કહેવાયું છે ને, “शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्”

“શબ્દને અર્થ મળે” એ વાક્યનેય બીજો અર્થ મળી ગયો, લો બોલો !

કોઈ સાહિત્યકારના શબ્દને સામયિકમાં, પુસ્તકમાં, વ્યાખ્યાનમાં સ્થાન મળે ત્યારે પુરસ્કારરૂપે એને અર્થ (નાણું !) પણ મળે છે !!

હવે અહીંથી પાછા “ચાર ઘર વળતાં” આ લખાણના પહેલા સવાલ તરફ જઈએ : અર્થ વગરનો શબ્દ હોય ખરો ?

હા, કોઈ સર્જક કેવળ શોભા ખાતર, કે અણઆવડતનો માર્યો સમજ્યા વિના પોતાની રચનામાં

કોઈ બિનજરૂરી શબ્દને ઠઠાડી દે છે ત્યારે એવા શબ્દનો કોઈ અર્થ હોતો નથી !

ને છેલ્લે લ્યો, આ છેલ્લા વાક્યના પછવાડાના ભાગનેય એક નવો અર્થ મળી ગયો ! જુઓ :

“કોઈ અર્થ ન હોવો” એ શબ્દપ્રયોગ આપણે વારંવાર કરીએ છીએ.

“જવા દો ને, એ તો બણગાં ફૂંકે છે; એના વચન (પ્રોમિસ)નો કોઈ અર્થ નથી.”

શબ્દના અર્થ અને અર્થનાય અર્થની વાતો તો મેંય ઘણી કરી અહીં ! છે કોઈ અર્થ, મારી આ બધી વાતોનો, ભલા ?!!

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.