સાર્થ શબ્દ – ૭

ફેસબુકીયમ્ !

નોંધ : ફેસબક પર અવારનવાર એકબેઠકે લખાઈ જતાં કેટલાંક જોડકણાંની પોસ્ટ બનાવીને તેને કેટેગરીવાઇઝ સંઘરી દેવા માટેની આ એક રસમ ગણીને વાંચવા ભલામણ છે.

સૌની માલીકી તણો એ શબ્દકોશી શબ્દ
આવી મારા કાવ્યમાં, મારો બની રહ્યો ! 
=========

અક્ષરો ભેળા થઈને શબ્દમાં,
અર્થ દઈ સાર્થક કરે છે શબ્દને;
માનવી ભેળા થઈને દેશમાં;
દેશને વહેંચે છ ભાષાવેષમાં !!

=============

શબ્દને અર્થો મળે કૈં કેટલા !

અર્થને માટે શબદ પણ કેટલા !!

=============

માનવીને અર્થજીવનઅર્થ છે;

નાણુંએક જ માત્ર એનો અર્થ છે !!


=============================

શબ્દ તો આકાશ ઉડતું પંખીડું,
અર્થનું આકાશ એને સાંપડે;
કાવ્યમાં એને મઢી, હું આપણી
ગુર્જરી વાણી અલંકારીત કરું !

=============

અર્થના વાઘા પહેરી શોભતો
શબ્દ રુડો લાગતો શો કાનજી !
કાનજીને, મારી રચનામાં લઉં,
વિશ્વભરમાં ગુર્જરી દૌં માન જી !!

===========

2 thoughts on “સાર્થ શબ્દ – ૭

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.