અર્પણ

તપે
તપ; તપતી રહે માતૃભૂમિ
;

રટે,
રટતી રહે સહુ સંતાનનાં સુખ, ને


જપે,
જપતી રહે માળા, “વિદેશે–પ્રદેશે વસ્યાં જનસહુ
લહે સુખશાંતિ ને સંપ.”


ચહે –
ચહકતી રહે ખગ થકી નભે ને ચહે –

“વહે,
વહેતી રહે સરલ માતૃભાષા બધે પાવની,
કરે જનમન પ્રસન્ન, સરજાવતી નવલ કાવ્યધારા
અને
ફરકાવતી વિજયધ્વજા બધે.”


*** *** ***
હવે
તપન તો સપન ! જુઓ આભ ગોરંભતું દીસે
પણે !


કરે અર્પણ ગ્રીષ્મ ! કૃતિ આ આગવી, સહુજનતણી સામટી
તને –
પરમસુખ વર્ષા ! આવ અવ.

– જુગલકીશોર.

One thought on “અર્પણ

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.