હાઈકુની હાય !!

હાઈકુની ક્યારેક જોવા મળતી દશાના અનુસંધાને કેટલુંક :

 

હાય હાય-કુ

૧)
પાંચ અક્ષર 
સાત અક્ષર, ફરી
પાંચ અક્ષર !

૨)

આવડી ગયું
હાઇકુ  બનાવતાં – 
‘તમને’ પણ !!

૩)

સત્તરાક્ષરી
વાક્યને તોડી નાખ્યું –
થૈ ગ્યું હાંઇકુ !!

૪)

પાંચડે પાંચ
સાતડે સાત, વળી
પાંચ; હમજ્યા !!

૫)

નૉ શું આવડે
હાય્કુ ડાબા હાથનો
ખેલ; થાવા દ્યો !

—  હાઇકુવિદ !

(ફેસબુકની મારી વૉલ પરથી)

Advertisements

આજની તારીખે ફેસબુકે મારાં હાઇકુઓ !

શબ્દસવારી
લેખકકાંધે; રામ,
બોલો ભૈ રામ ! 

*****

કાગડો ચાંચે
ઠોલે શબ્દને; અર્થ
કોશમાં જીવે !

*****

શબ્દ અર્થને,
અર્થ શબ્દને પુછે
ખબરાંતર.

*****

ગુજરાતીનો
ચોપડે વહેપાર
વેચાય શબ્દ.

***** 

કાવ્યનો શબ્દ
અથડાતો કુટાતો
અનર્થે શમે.

***** 

લખે ને છાપે
ગુજરાતી શબ્દને
ભણે ને હણે.

***** 

ગુજરાતીનો
નાભીશ્વાસ, ડાઘુઓ
દિવસો ગણે.

 

– જુગલકીશોર

 

ઉડી ગયો ‘ટોડલે બેઠો મોર’ !

images

ગીતાંજલી

 

ટોડલે બેઠો

ઉડી ગયો મોરલો;

પડઘે ટહૌકો.

 

આદીવાસીનું

ગીત – નગરે ગુંજ્યું

કંઠોપકંઠ.

 

સ્વર્ગલોકમાં

“દેવાનાં પ્રીય” હવે

ગુર્જરી ગીતો.

 

ભીલનાં ગાન

સાંભળી, મોહી પડે

મ્હાદેવ સ્વર્ગે.

 

ગુર્જર ટહૌકો

સંભળાશે જૈ છેક

સ્વર્ગલોકમાં.

 

દીવાળી–ગાણું

થંભ્યું; થથર્યું જાણો

દીવાળીટાણું.

 

– જુગલકીશોર

 

ફુટપાથી શમણાં

નશીલી કાર

ફુટપાથી ઉંઘનાં

શમણાં પીંખે.

***

ફુટપાથનું

કુતરું જુએ સ્વપ્ન

કાળ–સવારી.

***

ફુટપાથની

સ્વપ્નભરી નીંદર

ન ભાળે કાલ.

***

કુતરા મોતે

મરતી રહે નીંદરું;

તેર વરસ.

***

તેર વરસ

મહેલ વાસ; જેલ

વન–વાસમાં.

***

ઉઘાડી છાતી

તેર વરસે ઢાંકે

જેલકોટડી.

***

પથારી કરે

રોડ ઉપર કોઈ –

કોઈ જેલમાં.

***

રોડ–પથારી

સુની; જીવંત નવી

જેલ–પથારી.

***

પડખું ફરે

ફુટપાથ; પથારી

‘સ્ટાર’ની ફરે.

***

૧૦

મ્હેલથી જેલ

ફુટપાથીયો જુએ

ન્યાયનો ખેલ.

– જુ.

 

દીલ્હી–દીલ હી / દીલ્લી–દીલ્લગી !

હાઈકુ–સપ્તકી

(૧)

‘બદનસીબ’

બન્યો નસીબદાર

કર્મનો જય !

*****

(૨)

‘નસીબદાર’

બન્યો બદનસીબ

અહમ ક્ષય.

*****

(૩)

કુર્તા વખાણ્યા

જગતે ચારેકોર;

ગામે ઉતાર્યા.

*****

(૪)

લોકશાહીમાં

ભાડે ટોળાં – તાળીયો

ની:શુલ્ક મળે.

*****

(૫)

મફલરનો

‘યુ ટર્ન’ બને ફાંસો

વીરોધીઓને.

*****

(૬)

ખાંસીની હાંસી –

હસવા–હસવામાં

થયું ખ/ફસવું.

*****

(૭)

કર્યો ‘વીકાસ’

મતદારે; અહંનો

કર્યો રકાસ.

– જુ.

રાષ્ટ્રીય પર્વ !

બારુદ પર

બેઠું વીશ્વ; વાતો

શાંતીની કરે !

 *****

શાંતીનું પક્ષી

ઉડ્યું; ખીસામાં હાથ

ટ્રીગર પર.

***** 

દેવ પધાર્યા

હરખે દેશ; ચુલા

ઝુંપડે ટાઢા.

 *****

રાષ્ટ્રભવને

અન્નકુટ; ઝુંપડે

તાવડી ટેકે.

 *****

મહેમાનોને

માન, પાન ને ધાન;

શી શાન–બાન !!

– જુ.

ત્રણ હાઈકુ

મોસમ

નીરભ્ર નભ,

અટુલો ચંદ્ર; રંગો

ક્ષીતીજે  દુર.

*****************

પક્ષીની ચાંચે

ખળાંનું લોકાર્પણ

ધાન્યા ધરતી.

*****************

શારદી ચન્દ્ર

શરમાઈને પુરે

કોડિયે તેજ.

******************

– જુ.