અનુવાદ એ દ્વીજકર્મ છે ? (પુર્ણ)

– જુગલકીશોર.         ‘અનુવાદ એ દ્વીજ-કર્મ છે’ એ વીચાર અનુવાદની સૂક્ષ્મ પ્રક્રીયાને સમજાવનારો છે. અનુવાદની કસોટીઓને, અનુવાદની સમસ્યાઓને તથા અનુવાદની ખુબીઓને એકી સાથે આ વીચારથી સમજી શકાય છે. અર્થાત્ દ્વીજ-કર્મના રુપકથી અનુવાદની કસોટી થઈ શકે છે; અનુવાદની સમસ્યાઓ પણ સમજી શકાય છે અને અનુવાદની ખુબીઓ પણ પામી શકાય છે.         ઉપરના વાક્યમાં બે શબ્દો પરસ્પર … વાંચન ચાલુ રાખો અનુવાદ એ દ્વીજકર્મ છે ? (પુર્ણ)

Advertisements

અનુવાદ એ કૃતીનો પુનર્જન્મ છે ? (૨)

અનુવાદના કેટલાક સીદ્ધાંતો*  (આગળના અનુસંધાને) – જુગલકીશોર.         અનુવાદ એ કૃતીના પુનર્જન્મની પ્રવૃત્તી છે. બીજી રીતે કહીએ તો અનુવાદ એ કૃતીનો ભાષા-બદલો છે જેને લીધે મુળ કૃતી એક ભાષા-માધ્યમમાંથી બીજા ભાષા-માધ્યમમાં સાંગોપાંગ ઉતરે છે.         આનો અર્થ એ થયો કે કૃતીનો નવજન્મ થાય છે જરુર પણ એનો પ્રાણ બદલતો નથી – ઉપરનું ખોળીયું જ બદલે … વાંચન ચાલુ રાખો અનુવાદ એ કૃતીનો પુનર્જન્મ છે ? (૨)

સર્જનાત્મક સાહીત્યનો અનુવાદ – ૧

અનુવાદના કેટલાક સીદ્ધાંતો* –    જુગલકીશોર કાવ્ય અને ઈશ્વરની માફક અનુવાદ પણ એક એવો વીષય છે કે જેને વ્યાખ્યામાં બાંધવો એ ખુબ કપરું કાર્ય છે. એનું સ્વરુપ સમજાવવા માટે અનુવાદ વીષે ઘણું કહી શકાય ખરું પણ જ્યાં એને વ્યાખ્યામાં બાંધવા જઈએ છીએ ત્યાં મુંઝવણ ઉભી થાય એવું એનું સ્વરુપ છે. અનુવાદને અંગ્રેજી શબ્દ ‘ Translation’ ના … વાંચન ચાલુ રાખો સર્જનાત્મક સાહીત્યનો અનુવાદ – ૧

અંગ્રેજીની જેમ જ ગુજરાતીની ભુલોથી શરમાઈશું ક્યારે ?!

ઈન્ટરનેટ પર ગુજરાતી : 1 --જુગલકીશોર======================================= અહીં, ઉપરના શીર્ષકમાં  'ગુજરાતી' શબ્દ બન્ને અર્થમાં લેવાનો ઉપક્રમ છે : 'ગુજરાતીઓ' અને એની 'ભાષા-ગુજરાતી'. નેટ ઉપર આપણે બધાં ગુજરાતીઓ તરીકે અને ગુજરાતી ભાષા માટે અથવા કહો ને કે ગુજરાતી-માધ્યમથી વીશ્વભરમાં એકતા અનુભવી રહ્યાં છીએ. આ જ સંબંધે કેટલીક બહુ જ મહત્વની વાતો કરવા ઘણા સમયથી મન હતું પરંતુ … વાંચન ચાલુ રાખો અંગ્રેજીની જેમ જ ગુજરાતીની ભુલોથી શરમાઈશું ક્યારે ?!

માતૃભાષા અને માતૃભુમી : બન્નેને માતા કહેવાય ખરી ?

                                                                         --જુગલકીશોર. ધરતીને માતા કહી છે. માનવીની જન્મથી માંડીને મૃત્યુ સુધીની બદ્ધી જ બધી જરુરીયાતો ધરતી પુરી પાડે છે. બ્રહ્માંડમાં ક્યાંય હજી સુધી જીવન હોવાનું જણાયું નથી. એક માત્ર પૃથ્વી જ આપણને જ્ઞાત છે. સુર્યને પીતા કહ્યો, કારણ કે એ ધરતી સુદ્ધાંને ટકાવે છે. અર્થાત્ મનુષ્યને સમગ્ર જીવન ધવડાવનારી પૃથ્વી શત પ્રતીશત માતા થઈ.  જોકે … વાંચન ચાલુ રાખો માતૃભાષા અને માતૃભુમી : બન્નેને માતા કહેવાય ખરી ?