‘લોક શિક્ષણ’ને સહયોગ : follow અને ‘like’ દ્વારા જોડાવા આમંત્રણ !!

ફેસબુકે એક નવું પાનું ઉમેરાયું છે : “લોક શિક્ષણ”. આ પાનું મારી જ સલાહથી ખોલવામાં આવેલું. પણ આરંભ કરીને ખસી જવાની વૃત્તિએ કરીને હું નિષ્ક્રીય રહયો એથી વાત આગળ વધેલી નહીં. હવે એ કામગીરીને સક્રીય મદદ કરનારા યુવાનો મળી આવતાં મેં એમાં ટેકો કરવાનું કબુલ્યું છે. શી છે આ લોક શિક્ષણની વાત ? તો કહું … વાંચન ચાલુ રાખો ‘લોક શિક્ષણ’ને સહયોગ : follow અને ‘like’ દ્વારા જોડાવા આમંત્રણ !!

Advertisements

જીવન સેવાએ–મૃત્યુ સ્વેચ્છાએ !!

                                         --કનુભાઈ જાની. ( ગુજરાતના એક અદ્વીતીય સપુતની જીવનલીલા સંકેલાઈ છે. આ જમાનાની ન લાગે તેવી જીવની અવશ્ય વાંચીએ.) 78 વર્ષની ઉંમરે ડૉ.વસંતભાઈ પરીખે 'ચાહીને' વીદાય લીધી ! 'ચાહીને' બેય અર્થમાં-'સ્વેચ્છાએ' અને 'સ્નેહે કરીને'. સેવા, સ્નેહ અને સાહીત્ય ત્રણે ક્ષેત્રે એ અનોખા અને અવીસ્મરણીય. જીવનને તેઓ સેવા-સ્નેહ માટેનો અવકાશ માનતા. એટલે જ યૌવનને આરંભે જ … વાંચન ચાલુ રાખો જીવન સેવાએ–મૃત્યુ સ્વેચ્છાએ !!

આયુર્વેદ-એકવીસમી સદીમાં ( 1 )

( સુજ્ઞજનો ! આજથી એક નવો અને ખુબ જ ઉપયોગી એવો વીભાગ અહીં શરુ કરીએ છીએ.આયુર્વેદનું નામ તો આપણે બધાં જ જાણીએ છીએ,પરંતુ એના ચમત્કારીક ફાયદાઓ વીષે બધાં જાણીએ જ છીએ એમ કહી શકાશે નહીં. આજે ધીમે ધીમે વીશ્વભરમાં આયુર્વેદને માન્ય ચીકીત્સાપધ્ધત્તી ગણવામાં આવી રહી છે. કેટલાક દેશોમાં તો એને રાષ્ટ્રીય ચીકીત્સા પધ્ધત્તી તરીકે સ્વીકારી … વાંચન ચાલુ રાખો આયુર્વેદ-એકવીસમી સદીમાં ( 1 )