(કંઇ) કહેવાય નહીં !!

આ શ્હેર સજી શણગાર ઉભાં, ભરમાવી દે, કહેવાય નહીં;
એ  ઝૅર જીવનમાં કૅર  કદી વરતાવી  દે, કહેવાય  નહીં.

આ  ઝ્હેર ઑકતાં  શ્હેર કદી ભડકાવી  દે, કહેવાય  નહીં;
આ ઝૅર  આપણાં અંગોને  અભડાવી  દે, કહેવાય  નહીં !

આ  રસ્તે રસ્તે  રૅંકડીઓ, આ ગલીએ ગલીએ લારી પર
બણબણતાં નરનારી ને મૉત્ અપનાવી લે,કહેવાય નહીં !

આ  ફાસ્ટ-ફૂડનાં  ફળિયાંમાં,  આ  ઝંકફૂડની   ઝંઝામાં
આ ઘરનો રસ્તો  હોસ્પિટલ  બતલાવી દે, કહેવાય નહીં !

આ‘ગરમ’,‘નરમ’,ઠંડાંપીણાંની શોભિત બૉટલ રાહ જુએ-
જીવતાં જ મુખે જઇ ‘ગંદાં જળ’ પધરાવી દે,કહેવાય નહીં!

આ હોલીવૂડ, બોલીવૂડ,જૉલીવૂડ  ખીસ્સાને  ગમી ગયાં-
ખીસ્સું જ નથી, એનું જીવન કકળાવી દે, કહેવાય નહીં!

આ પરદા પરનાં સ્ટાર, રમતવીરોનું ધન છલકાતું રહે-
વાસ્તવ જીવનારાંને સ્વપ્ને  ટટળાવી દે, કહેવાય નહીં !

હું બ્લોગ સજાવી મારો, સૌના બ્લોગ  મૌનથી માણું છું;
ફરમાઇશ મઝબુરન કલમું પકડાવી  દે,કહેવાય નહીં !!  

– જુગલકીશોર