જોઈએ છે અનુસ્વારો; શોધી આપો પ્લીઈઈઈઝ !!

શોધી જુઓ – કેટલા મીંડા મળતા નથી ?!!  

આ સમગ્ર લખાણમા અનુસ્વારો જાણી જોઈને મૂક્યા નથી. સ્પેલચેકરમા પણ કદાચ એને તપાસી શકાતા નથી. સૌ વાચકોને એક જાહેર અપીલ કરવાની કે જ્યા જ્યા અનુસ્વાર મૂકવાના હોય ત્યા ત્યા મૂકીને તમારી જાણકારી તપાસો. કોમેન્ટના ખાનામા અથવા ઈમેઈલથી આખુ લખાણ અનુસ્વારો મૂકીને મને મોકલો અને આપણા લખાણોમા જોવા મળતી બહુ જ મોટી ખામીનો સાક્ષાત્કાર કરી જુઓ !!

લીમડા તો ઘણા જોયા. લીમડા ઉપરાતના વૃક્ષો પણ ઓછા તો નથી જ જોયા. પણ લીમડાના વૃક્ષોની તો વાત જ નોખી છે. લીમડાના બધા જ અંગો કામમા આવે છે. એના પાન, એની ડાળીઓ, એના મૂળ અને એના ફળ –  લીંબોળીઓ પણ – એ બધાના કેટકેટલા ઉપયોગો હોય છે તે જાણીને આશ્ચર્યો થયા વગર રહેતા નથી.

ઝાડના લાકડા, ઝાડના ફૂલ, એના ફળ એ બધુ જ બહુ કામનુ હોય છે. એના પાનની તો વાત જ શી કરવી ? ઝાડના મૂળ બહુમૂલ્ય; એના મૂલ મૂલવવાના અભરખા રાખવા નકામા.

ઝાડવા તો બધા જ ઉપયોગી હોય છે. તે બધાના ઉપયોગો પણ જાતજાતના અને ઘણા બધા હોય છે. કોના કેટલા ગુણ ગણાવવા ? કોના કેટલા મૂલ આકવા, ને ગુણ – માર્ક્સ – મૂકવા ? કોના કેટલા ઉપયોગો છે તે મુજબ એ બધા વૃક્ષોના ગુણ, એ બધા ઝાડવાના મૂલ અને એ બધાના કામોના આધારે જ એ બધાના વખાણ કરી શકાય.

ઝાડ જ આપણુ જીવન છે. બધા જ જીવોના જીવન એના આધારે હોય છે. એ બધાને બધા જ જીવો વતી મારા પ્રણામ !

 

– જુગલકીશોર.